Slovenský jazyk
 | 

Spôsob a zariadenie na redukciu deštrukčnej sily tropických cyklónov

Oblasť techniky

sa týka spôsobu a zariadenia na redukciu deštrukčnej sily tropických cyklónov vznikajúcich na mori ako sú hurikány a tajfúny.

Doterajší stav techniky

Tropické cyklóny spôsobujú každoročne nielen veľké materiálne škody, ale predstavujú nebezpečenstvo pre ľudské životy. Rozvinutý cyklón predstavuje obrovský tepelný systém, ktorý má šírku niekoľko 100 km, výšku okolo 10 až 15 km. Vzhľadom na ničivé sily týchto živlov sa veľká pozornosť v štátoch, ktoré sú nimi postihnuté, venuje monitorovaniu, pričom sa skúma a predpovedá smer pohybu a sila v konkrétnom prípade, aby sa predišlo aspoň škodám na ľudských životoch a to evakuáciou obyvateľstva.
Existuje celý súbor chránených technických riešení, ktoré sú zamerané na ochranu objektov pred ničivou silou týchto živlov.
Technických riešení zameraných priamo na redukciu deštrukčnej sily týchto živlov je však známych málo a je možné pochybovať o účinnosti ich použitia, vzhľadom na opakujúce sa problémy s nimi.
V dostupnej literatúre je opísaný napríklad systém pod názvom DYNOMAT, ktorý je založený na znížení deštrukčnej sily cyklónu spustením granúl dyn-o-gel z lietadla do oka rozvíjajúceho sa cyklónu v množstve niekoľko ton (uvádzané 4 tony). Tento materiál absorbuje vlhkosť z prostredia tropického cyklónu a zväčší svoj objem na cca 2000 násobok (spolu 8000 ton) a vlastnou tiažou má pôsobiť na zmiernenie cyklónu. Z literatúry však nie je známy výsledok takejto operácie, zatiaľ sa to niekoľko rokov skúma a vybavujú sa financie na pokusy. Predpokladanou nevýhodou tohto spôsobu je, že množstvo látky pridávanej do systému - 4 tony, nie je dostatočné na ovplyvnenie celkovej sily cyklónu.
Ďalšie systémy, ktoré sú opísané v literatúre sa orientujú na potláčanie sily cyklónov pôsobením vlnenia vysielaného do miesta, kde sa cyklón nachádza. Takéto riešenie je napríklad predmetom US patentu č. 2003085296, v ktorom je opísaný spôsob pôsobenia na formovanie a smer atmosférických systémov, ktoré majú tendenciu rozvinúť sa, pričom sa do priestoru v blízkosti cyklónu proti smeru jeho predpokladaného postupu vysielajú zvukové vlny generované generátormi s frekvenciou 100 až 2000 Hz, čím sa následne má deštrukčná sila cyklónu rozrušiť.
Na fyzikálnom princípe vibrácie je založená tiež uvažovaná metóda vertikálneho šoku, spočívajúca v opakovanom vertikálnom pôsobení tzv. perkúznymi bombami na vonkajšiu stranu cyklónu, podľa úvah z dostupnej literatúry by však po deštrukcii cyklónu takýmto spôsobom mohlo dochádzať k opačnému efektu vzhľadom na to, že tepelná energia teplých vôd oceánu, ktorá potrebuje byť uvoľňovaná, by sa mohla prejaviť v tvorbe ďalších silnejších cyklónov. Negatívne by sa mohla prejaviť tiež nesprávne použitá frekvencia, nesprávne načasovanie a rezonančný efekt by prípadne mohol vraj ešte zvýšiť cirkuláciu cyklónu.
Na zníženie deštrukčnej sily tropických cyklónov je orientované riešenie chránene patentom RU 2 020 797, ktoré je založené na pôsobení tepla, produkovaného v množstve kontajnerov absorbujúcich slnečnú energiu, za pomoci ktorej sa iniciuje vytváranie lokálnych zrýchlených vzdušných prúdov a zvýšenie oblačnosti na periférii tropického cyklónu. Nevýhodou tohto zariadenia, okrem toho, že má miestne jednorázové pôsobenie je, že do systému odkiaľ potrebujeme odobrať teplo sa vnáša ďalšie teplo, ktoré ak sa nevybúri v búrke na periférii, je v systéme k dispozícii niekoľko dní a tak sa môže pripojiť k ďalšej búrke alebo cyklónu a zvýšiť negatívne účinky.
Ďalšie riešenia sa zaoberajú znižovaním teploty morskej vody v okolí tropických cyklónov. Je to napríklad spôsob a systém (US pat. prihláška č.2002008155) na potláčanie formovania hurikánov spočívajúci v detekovaní počiatku vzniku hurikánu na otvorenom mori a okamžitého ochladzovania povrchu vody na otvorenom mori, pričom povrch vody je ochladzovaný priamo chladnou morskou vodou čerpanou z chladnejších vrstiev a privádzanou na povrch hladiny za použitia ponorky vykonávajúcej čerpanie a rozširovanie tejto chladnej vody na hladinu. Na určenie miesta ochladzovania sa používa spojenie so satelitom. Podľa dokumentu DE 1994635 sa hladina vody ochladzuje tak, že sa čerpá chladnejšia morská voda, ktorá sa priamo na palube lode zmrazuje a v podobe ľadových kvádrov sa aplikuje v miestach aktivity tropického cyklónu.
Z dostupných informácií je známy tiež projekt STORMFURY, uskutočňovaný v USA v priebehu niekoľkých rokov, ktorý bol zameraný na potláčanie vzniku hurikánov a ktorý využíval umelú stimuláciu prúdenia na vonkajšej strane steny oka hurikánu leteckým rozsievaním čiastočiek jodidu strieborného za predpokladaného vzniku veľmi chladnej vody, pričom by následne došlo k rozrušeniu vnútornej štruktúry hurikánu. Tento projekt bol vyhodnotený ako neúspešný a bol zrušený.
Obdobou uvedeného projektu je riešeniu uvedené v USA patente č. 5 441 200, v ktorom je navrhnuté iniciovať samodeštrukciu tropického cyklónu aplikáciou hydratačného činidla konkrétne práškového tartrátu sodného (alternatívne sulfátu meďnatého) do steny oka tropického cyklónu, pričom by sa mala zvýšiť cirkulačná sila cyklónu a hydratačné činidlo bude viazať vodu prítomnú v tropickom cyklóne za vzniku ťažších kvapiek, ktoré budú mať snahu smerovať von zo steny oka a bude sa tak rozširovať priemer oka tropického cyklónu až po očakávanú samodeštrukciu.
Vzhľadom na to, že problémy s tropickými cyklónmi (cyklónmi a tajfúnmi) pretrvávajú a doteraz nie je známe, že by sa niektoré z uvedených riešení v praxi s úspechom realizovalo, čoho potvrdením je aj situácia v r. 2004, kedy sa vyskytlo viacero cyklónov v rovnakom čase a ich dôsledkom bolo mimoriadne veľké množstvo spôsobených škôd, je možné vysloviť pochybnosť o účinnosti navrhovaných riešení resp. o ich reálnej aplikácii v najbližšom období vôbec.

Úlohou tohto vynálezu je navrhnúť riešenie na potláčanie ničivej sily tropických cyklónov v mieste ich najintenzívnejšieho pôsobenia.

Podstata vynálezu

Uvedená úloha je riešená spôsobom podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že sa na zníženie vzostupnej rýchlosti tropického cyklónu použije morská voda čerpaná in situ spod hladiny nad hladinu a rozprašovaná do vetra na spodku tropického cyklónu v/pri stene oka a následne unášaná do výšky s využitím kinetickej energie tohto vetra.
Rozptýlená morská voda v množstve stoviek m3.s-1 je vzostupnými zložkami vetra unášaná do výšky 10 až 15 km a reprezentuje energiu niekoľko 10 až 100 000 MW, ktorá sústavne - niekoľko dní vplýva na cyklón, a to práve v mieste jeho najväčších rýchlostí v/pri stene oka.
Niekoľko 100 000 až mil. ton morskej vody (podľa počtu a výkonu zariadení) pôsobí sústavne svojou tiažou proti vzostupným prúdom vzduchu v/pri stene oka a tak zníži ich rýchlosť, čo sa následne prejaví spomalením jeho rozbiehania, znížením maximálneho stupňa príslušného tropického cyklónu, prípadne jeho útlmu až na tropickú búrku. Prebiehajú tam pre tento proces negatívne procesy agregácie kvapiek rozprášenej vody, avšak súčasne pri obrovských rýchlostiach turbulentného prúdenia prebiehajú tiež procesy rozbíjania väčších kvapiek na drobnejšie, takže sa tam podľa rýchlosti vzduchu udržuje určitá maximálna veľkosť kvapiek, ktoré sú ešte schopné byť unášané bežnou vzostupnou rýchlosťou v cyklónoch.
Snahu odstredivej sily na „odhodenie" kvapiek mimo zase eliminuje celkové konvergentné prúdenie vzduchu v tomto mieste.
Zníženie vzostupnej rýchlosti znižuje celkové prietoky studeného a teplého vzduchu, ktoré sa v stene oba zmiešavajú a produkujú tepelnú energiu a kondenzát, čo je podstatné pre vývoj, veľkosť a silu cyklónu.
Základným cieľom tohto vynálezu je utlmiť intenzitu tropického cyklónu pokiaľ je na šírom mori, spomaliť jeho rast a rozbeh, aby na pevnine spôsoboval menšie škody, prípadne aby sa na mori utlmil na stupeň 1, prípadne až na tropickú búrku.

Charakteristiku výkonu spôsobu podľa vynálezu možno vyjadriť vzťahom:
P = @.V.g.h.t-1, v ktorom
P (W) - výkon,
@ (kg.m-3) - merná hmotnosť,
V (m3) - objem,
g (m.s-2) - gravitačné zrýchlenie,
h (m) výška,
t (s) čas

Podstatou spôsobu je využitie kinetickej energie vetra na čerpanie a rozprašovanie morskej vody do vzostupných prúdov tropického cyklónu.

Spôsob podľa vynálezu je možné uskutočniť na zariadení, ktoré je ďalším aspektom vynálezu a ktorého funkciou je
- dopraviť sa (byť dopravené) do/ku stene oka tropického cyklónu
- udržať sa v/pri stene oka cyklónu pri postupujúcom cyklóne
- čerpať morskú vodu spopod hladiny a rozprašovať ju nad hladinu do vzostupných prúdov tropického cyklónu.

Na splnenie tejto funkcie zariadenie v základnej zostave pozostáva z plávajúcej nosnej konštrukcie vybavenej prostriedkami na vlastný pohyb, prostriedkami na čerpanie morskej vody in situ spopod hladiny nad hladinu a rozprašovanie tejto vody do vetra na spodku tropického cyklónu v/pri stene oka tropického cyklónu.
Ďalej je toto zariadenie vybavené monitorovacími prostriedkami na určenie jeho optimálnej polohy vzhľadom k cyklónu, dopravnými prostriedkami a riadiacim a komunikačným systémom.
Zariadenie môže byť veľmi rôznorodé napríklad
- veľkosťou napríklad od 100 do 5 000 m
- tvarom /kruhový, štvorcový, obdĺžnikový, oválny ...
- zdrojom energie, vrátane energie určenej na pohon, môže byť energia - veterná, jadrová, z fosílnych palív, kombinovaná
- výtlačnou výškou od 20 m do 200 m
- obsluhou
- druhom rozprašovania
- druhom čistenia vody
- návrhovou výškou maximálnou vĺn
- konštrukciou - kompaktné, delené
- kvalitou použitých materiálov
- výkonom od 50 do 5 000 m3/s
- spôsobom prepravy - vlastná, nevlastná, zariadenie môže byť vlečené alebo tlačené.
Hore uvedené možnosti kombinácií súvisia s rôznou účinnosťou, investičnými a prevádzkovými nákladmi a životnosťou.
Jedno z možných zariadení podľa vynálezu pozostáva z nosnej konštrukcie výhodne obdĺžnikového tvaru vybavenej na spodnej časti plavákmi a prostriedkami na nasávanie a rozprašovanie morskej vody, ktoré predstavujú komplexný systém, pozostávajúci z nasávacích otvorov umiestnených pod hladinou, nádrže surovej morskej vody, čistiaceho zariadenia, nádrže vyčistenej morskej vody, čerpadiel, rozvodnej časti, ktorá je ukončená množstvom rozprašovacích trysiek.
Zariadenie je ďalej vybavené pohonom, kormidlom, kotvou, brzdnou sústavou.
Všetky tieto časti sú výhodne riadené riadiacim systémom a technologicky zabezpečené vlastnou infraštruktúrou zariadenia.
Pohon zariadenia je umiestnený na nosnej konštrukcii pod minimálnou hladinou vody, je vytvorený podobne ako na iných plavidlách. Jeho funkciou je zabezpečenie pohybu celého zariadenia pri preprave a korigovanie pohybu pri prevádzke.

Kormidlo s príslušenstvom je pevne spojené s nosnou konštrukciou, a jeho funkciou je zabezpečovanie smeru pohybu zariadenia, či už počas prepravy, alebo počas prevádzky v cyklóne. Rovnako ako pri pohone bude úlohou konštruktéra zvoliť vhodné kormidlo s príslušenstvom.

Kotva s príslušenstvom je pevne spojená s nosnou konštrukciou a predstavuje zariadenie bežne známe z plavidiel. Jej funkciou je ukotvenie zariadenia pri odstavení.

Infraštruktúra predstavujúca technologické zabezpečenie funkcie zariadenia pozostáva z hydraulických rozvodov, rozvodov stlačeného vzduchu, rozvodov silnoprúdu, slaboprúdu generátora elektrickej energie s trafostanicou s príslušenstvom a podobne. Zariadenie je chránené známymi prostriedkami proti bleskom.

Riadiaci systém pozostáva zo zariadení známych odborníkovi z oblasti automatizácie. Jeho funkciou je zabezpečiť priebežné optimalizovanie polohy zariadenia, pohyb zariadenia, jeho výkon a komunikáciu s pevninou, satelitom a podobne. Je vybavené záložným zdrojom energie a zariadenie ako celok môže byť vybavené tiež záložným riadiacim systémom.

Zariadenie podľa vynálezu môže byť ďalej vybavené ďalším príslušenstvom pozostávajúcim zo známych súborov. Z plavidiel potrebných pre prípadnú obsluhu, výskumných pracovníkov, adrenalínových turistov a obsahuje priestory ako sú - sklady potravín, náhradných dielov, pracovné priestory, WC, kúpeľne, šatne, spálne, oddychové miestnosti, ošetrovňu a podobne.

Príklad tlmiaceho výkonu jedného zariadenia pri dosiahnutí vynesenia 250 m3 vody za 1 sekundu do priemernej výšky 10 km je

P = @.V.g.h.t-1 = 1000.250.10.10000.1 W = 25 000 000 000 W, t.j. 25 000 MW

Pri použití napr. 4 ks rovnakých zariadení je výkon štvornásobný, teda 100 000 MW (100 GW)
pri použití 4 zariadení po dobu napr. 10 dní je práca 24 000 GWh = 24,0 TWh

Prehľad obrázkov na výkresoch

Technické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresov, kde na:
obr. 1 je znázornený pôdorys zariadenia - z príkladu 1
obr. 2 je priečny rez zariadenia - z príkladu 1
obr. 3 je znázornený pôdorys zariadenia - z príkladu 2
obr. 4 je priečny a pozdĺžny rez časti zariadenia - z príkladu 2
obr. 5 je pôdorysom zariadenia z príkladu 2 s vyznačeným smerovaním hlavných nosných plavákov.

Príklad 1

Zariadenie, ktoré je znázornené na obr. 1 je obdĺžnikovitého tvaru v pôdoryse pozostáva z :
- nosnej plávajúcej konštrukcie 1 s plavákmi 11, 12,
- pohonu 2,
- kormidla 3,
- monitorovacích plošín 4
- nasávacích i čerpacích 72, rozprašovacích prostriedkov 73 a prostriedkov na čistenie vody 74.

Nosná plávajúca konštrukcia 1 s plavákmi 11, 12 je v tomto príklade v smere pohybu široká 3000 m a dlhá 1000 m.
Zariadenie je vybavené dvomi druhmi nosných plavákov. Základné nosné plaváky 11 sú umiestnené pod minimálnou hladinou vody (aby neboli sústavne namáhané vlnením) pri maximálnych vlnách (výška max. vĺn 92 je v tomto prípade uvažovaná 12 m), vyrovnávajú hlavnú zložku tiaže zariadenia a sú nasmerované v jednom smere za účelom zníženia odporu pri preprave a prevádzke - obr. č.2.
Pomocné vyrovnávacie plaváky 12 sú umiestnené v priemernej hladine vody 91 a majú funkciu vyrovnávať nerovnomernosti prítlaku, vztlaku a vlnenia. Plaváky sú vyhotovené z ocele vyplnené ľahkou hmotou napríklad penovým polystyrénom, zvrchu chránené povrchovou ochranou proti agresivite morskej vody a sú dimenzované aj na dynamické účinky vĺn.

Vlastné technologické prostriedky 7 od nasávania po rozprašovanie sa skladajú z :
- nasávacích prostriedkov 71 , ktoré tvorí nasávací otvor
a žľab na prepravu vody, nádrže na surovú morskú vodu
- prostriedkov na čistenie vody 74, ktoré obsahujú hrubé
a jemné automaticky stierané česlá na vtoku a pásové sito na čistenie od suspendovaných látok, na ochranu rozprašovacích trysiek. Sito sa sústavne regeneruje a odpadová voda sa čerpá späť do mora. Sú to známe, bežne používané technológie v čistení vody.
- prostriedky na čerpanie vody 72, ktoré pozostávaj
z nádrže vyčistenej vody a čerpacej stanice s príslušenstvom. Čerpací výkon v tomto prípade 300 m3/s, výtlačná výška čerpadiel je 80 m.v.s., s tým že čerpá do trysiek uložených vo výške maximálne 50 m a energia 30 m.v.s. je uvažovaná na elimináciu hydraulických tlakových strát v rozvodoch a tryskách.
- prostriedkov na rozvod vody, ktoré sa skladajú
z rozvodných a rozdeľovacích rúr a armatúr a trysiek. V tomto prípade sú trysky umiestnené v piatich radoch tak, že v 1 rade rozprašujú vodu na zvislej ploche 3000 x 20 m v hornej časti.
Zariadenie obsahuje prostriedky na výrobu elektrickej energie 8.
Na zdroj výroby energie slúži v tomto prípade nafta a na zariadenie je umiestnený zásobník na 30 dňovú prevádzku. Pomocou dieselových agregátov a generátora sa vyrobí elektrická energia cca 300 MW a tá sa podľa potreby použije buď na pohyb zariadenia pri preprave prostredníctvom pohonu alebo/a na čerpanie vody a ostatné doplnkové potreby.

 

Príklad 2

Zariadenie, ktoré je znázornené na obr. 3, 4 a 5 je kruhovitého tvaru v pôdoryse pozostáva z :
- nosnej plávajúcej konštrukcie 1 s plavákmi 11, 12,
- kruhovej konštrukcie 5 s veternými lopatkami 51,
- pohonu 2,
- kormidla 3,
- monitorovacích plošín 4
- nasávacích 71, čerpacích 72, rozprašovacích prostriedkov 73 a prostriedkov čistenia vody 74.
Nosná plávajúca konštrukcia 1 s plavákmi 11, 12 je v tomto príklade široká 30 m a priemer kruhu je 400 m. Na vrchu nosnej konštrukcie sú umiestnené vodiace koľajnice kruhovej konštrukcie.
Zariadenie je vybavené podobne ako v prvom príklade nosnými 11 a pomocnými plavákmi 12.
Kruhová konštrukcia 5 je otočne upevnená na nosnej konštrukcii 1. Je vybavená kolesami 6 pohybujúcimi sa v koľajovej dráhe koľajníc upevnených na nosnej konštrukcii 1 s tým, že kruhová konštrukcia je pohyblivá len v smere otáčavého a iným smerom - hore, dole, doprava, doľava je ukotvená. Spodok kolies je umiestnený vo výške cca 2m nad maximálnymi v tomto prípade 12m vlnami.
Veterné lopatky 51 sú pevne spojené s kruhovou konštrukciou 5, sú v tomto príklade vysoké cca 20 m a široké cca 30 m, v pôdoryse sú natočené smerom doľava (proti smeru hodinových ručičiek) od kolmice na rotačný smer o 20°C. Práve toto pootočenie spôsobuje, že celé zariadenie (nosná konštrukcia) má tendenciu pohybovať sa tiež smerom dovnútra tropického cyklónu a potom putovanie zariadenia s pohybom cyklónu je energeticky menej náročnejšie, lebo si ho cyklón sám vťahuje do seba.
Veterné lopatky 51 sú schematicky znázornené na obr. 2, vo vnútri lopatiek je podporná konštrukcia 511, ktorá zabezpečuje pevné uchytenie veterných lopatiek do kruhovej konštrukcie 5 aj počas extrémnych rýchlostí vetra 500 km/hod. Počet lopatiek je v tomto príklade 50 ks.
Nasávacie 7 a rozprašovacie prostriedky 8 sú znázornené na obr.4. Toto zariadenie obsahuje 16 ks nasávacích prostriedkov. Voda sa odoberá v rámci jedného nasávacieho prostriedku jedným otvorom priemeru 3500 mm.
Nasávacie rúry majú možnosť zdvihnutia nad hladinu vody počas prepravy zariadenia na miesto prevádzky.
Rozvodné prostriedky rozvádzajú vodu nad veterné lopatky kde vo výške 30 až 40 m nad primárnou hladinou vody sú umiestnené rozprašovacie trysky.
Pri prevádzke sa v nasávacích prostriedkoch vytvorí tlak 10 - 20 m.v.s. podľa rýchlosti otáčania a ten je zosilňovaný čerpacou technikou výkonu 16 ks výkonu á 18,75 m3/s výtlaku 40 m.v.s.
Elektrická energia je vyrábaná z veternej energie prostredníctvom lopatiek, prevodov a generátora el. energie. Na pohon zariadenia pri preprave slúži dieselový pohon. Zariadenie tiež obsahuje dieselagregát na výrobu el. energie pre potreby počas prepravy.

Priemyselná využiteľnosť
Spôsob a zariadenie podľa technického riešenia je využiteľné na:
- zníženie intenzity tropického cyklónu
- brzdenie rozvoja tropického cyklónu
- degradáciu tropického cyklónu na tropickú búrku,
- monitorovanie tropického cyklónu in situ, výskumné účely
- zníženie škôd na ľudských životoch a materiálnych škôd spôsobených tropickými cyklónmi priamo a druhotne
- zníženie strachu obyvateľstva z tropických cyklónov.
P A T E N T O V É N Á R O K Y

1. Spôsob potláčania deštrukčnej sily tropických cyklónov, v y z n a č u j ú c i s a t ý m, že na zníženie vzostupnej rýchlosti vetra v stene oka tropického cyklónu sa použije morská voda čerpaná in situ spod hladiny nad hladinu mora rozprašovaná do vetra na spodku tropického cyklónu v/pri stene oka .

2. Zariadenie na uskutočňovanie spôsobu podľa nároku 1, v y- z n a č u j ú c e s a t ý m, že pozostáva z plávajúcej nosnej konštrukcie (1) vybavenej prípadne prostriedkami na ovládanie vlastného pohybu (2),(3), nasávacími a čerpacími prostriedkami na čerpanie morskej vody in situ spopod hladiny nad hladinu (7) a rozprašovanie tejto vody do vetra na spodku tropického cyklónu v/pri stene oka tropického cyklónu a riadiaceho a komunikačného systému.

3. Zariadenie, podľa nároku 2, v y z n a č u j ú c e s a
t ý m, že pozostáva z nosnej plávajúcej konštrukcie (1) v pôdoryse obdĺžnikového tvaru, vybavenej plavákmi (11, 12), pohonom (2), kormidlom (3), prípadne monitorovacími plošinami (4), nasávacími (71) a čerpacími prostriedkami (72), prostriedkami na čistenie vody (74) a rozvodnými prostriedkami (73) ukončenými sústavou rozprašovacích trysiek.

4. Zariadenie podľa nároku 2, v y z n a č u j ú c e s a
t ý m, že pozostáva z plávajúcej nosnej konštrukcie (1) vybavenej prostriedkami na ovládanie vlastného pohybu (2),(3), kruhovej konštrukcie (5) s veternými lopatkami (51) otočne spojenej s nosnou konštrukciou (1), nasávacích (71) a prípadne čerpacích prostriedkov (72), prostriedkov na čistenie vody (74) a rozvodných prostriedkov (73) ukončených sústavou rozprašovacích trysiek na rozprašovanie tejto vody do vetra na spodku tropického cyklónu v/pri stene oka tropického cyklónu a riadiaceho a komunikačného systému.

5. Zariadenie podľa nároku 4, v y z n a č u j ú c e s a
t ý m, že nosná konštrukcia (1) je na vrchnej časti je vybavená nekonečnou dráhou pre otáčavý pohyb kruhovej konštrukcie (5) s veternými lopatkami (51), a prostriedkami na ovládanie jej vlastného priamočiareho pohybu sú pohon (2) a kormidlo (3), a nosná konštrukcia (1) je vybavená nosnými plavákmi (11), (12) upevnenými na jej spodnej strane, pričom veterné lopatky (51) sú pevnou súčasťou kruhovej konštrukcie a sú od kolmice na smer pohybu odchýlené v pôdoryse o 0 až 45° a na kruhovú konštrukciu (5) sú ďalej napojené nasávacie prostriedky (71), ktorých nasávacie otvory sú umiestnené pod hladinou a ktoré pokračujú do rozvodných prostriedkov (73) ukončených množstvom rozprašovacích trysiek, rozmiestnených nad veternými lopatkami (51), pričom zariadenie je ďalej vybavené kotvou, a prípadne brzdnou sústavou nosnej konštrukcie a brzdnou sústavou kruhovej konštrukcie (5).

6. Zariadenie podľa nárokov 4 až 5, v y z n a č u j ú c e s a t ý m, že veterné lopatky (51) majú v smere rotačného pohybu vzduchu prevažne konkávny a proti smeru rotačného pohybu prevažne konvexný tvar, alebo opačne.

7. Zariadenie podľa nároku 3 alebo 4 až 6, v y z n a č u -
j ú c e s a t ý m, že je vybavené jednou alebo viacerými monitorovacími plošinami (4) s monitorovacími zariadeniami riadenými centrálnym riadiacim systémom a technologicky zabezpečené vlastnou infraštruktúrou zariadenia.

8. Zariadenie podľa nároku 3 alebo 4 až 7, v y z n a č u-
j ú c e s a t ý m, že je vybavené dvomi druhmi nosných plavákov, pričom základné nosné plaváky 11 sú umiestnené pod minimálnou hladinou vody a pomocné vyrovnávacie plaváky 12 sú umiestnené v priemernej hladine vody 91 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis pojmov

„Stena oka" - časť tropického cyklónu pri oku (Eyewall)

Zoznam vzťahových značiek

Nosná plávajúca konštrukcia 1
Plaváky nosné hlavné 11
Plaváky nosné vyrovnávacie 12
Pohon 2
Kormidlo 3
Monitorovacia plošina 4
Kruhová konštrukcia 5
Veterné lopatky 51
Podporná konštrukcia 511
Kolesá 6
Technologické prostriedky 7
Nasávacie prostriedky 71
Prostriedky na čerpanie vody 72,
Prostriedky na čerpanie vody 73
Prostriedky na čistenie vody 74
Brzdiaci systém nasávacieho prostriedku zariadenia 76
Výroba elektrickej energie 8
Priemerná hladina vody 91
Maximálne vlny 92.

 

 

 

 

A n o t á c i a
Názov vynálezu : Spôsob a zariadenie na redukciu deštrukčnej
sily tropických cyklónov

Vynález sa týka spôsobu potláčania deštrukčnej sily tropických cyklónov spočívajúcom v tom, že na zníženie vzostupnej rýchlosti vetra v stene oka tropického cyklónu sa použije morská voda čerpaná in situ spod hladiny nad hladinu mora rozprašovaná do vetra na spodku tropického cyklónu v/pri stene oka. Súčasťou vynálezu je tiež zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu.

 

 

International Application No.: PCT/SK2006/000003

Pct1pct2pct3pct4 

Stránka bola vygenerovaná za 0.160 sekúnd. Je XHTML, CSS validná a spĺňa požiadavky AAA a 508.
All rights reserved to Antihurricane Technology Fund