Slovenský jazyk
 | 

Štatút neinvestičného fondu

Antihurricane Technology Fund, n.f.

I.
Názov a sídlo fondu
1. Názov fondu:
a) slovensky: Fond pre antihurikánové technológie n.f.
b) anglicky: Antihurricane Technology Fund n.f.
c) skratka: AHTF n.f.

2. Sídlo fondu: Čajakova 14, 811 05 Bratislava, Slovenská republika.

II.
Čas trvania fondu
1. Fond sa zriaďuje na dobu neurčitú.

III.
Účel fondu
1. Účelom neinvestičného fondu je združovať peňažné prostriedky určené na plnenie všeobecne prospešného účelu, ako je ochrana a tvorba životného prostredia a ochrana zdravia, podporovaním:
a) výskumu,
b) vývoja,
c) testovania,
d) propagácie
technologických zariadení, postupov, patentov a projektov, ktoré sú potenciálne schopné zabrániť živelným katastrofám, ako aj znížiť ich veľkosť a ochraňovať tak ľudské životy a materiálne a kultúrne hodnoty.

IV.
Orgány fondu a ich právomoci
1. Orgány fondu sú:

a) Správna rada
b) Dozorná rada
c) Správca

V.
Správna rada
1. Správna rada je najvyšším orgánom fondu.
2. Do pôsobnosti správnej rady patrí:
a) schvaľovanie rozpočtu a rozhodnutie o použití prostriedkov fondu,
b) schvaľovanie ročnej účtovnej závierky a výročnej správy fondu,
c) rozhodovanie o zlúčení, splynutí, rozdelení alebo zrušení fondu s písomným súhlasom zriaďovateľa,
d) odvolanie alebo vymenovanie členov správnej rady s písomným súhlasom zriaďovateľa,
e) vykonanie zmien v štatúte s písomným súhlasom zriaďovateľa,
f) schvaľovanie rokovacieho poriadku správnej rady,
g) schvaľovanie pracovného plánu,
h) určenie výšky výdavkov fondu na jeho správu,
i) vymenovanie likvidátora,
j) rozhodovanie o ďalších otázkach dôležitých na realizáciu účelu riadenia fondu,
k) voľba a odvolanie správcu s písomným súhlasom zriaďovateľa.

VI.
Zloženie správnej rady
1. Členov správnej rady vymenúva a odvoláva zriaďovateľ.
2. Správna rada má minimálne sedem členov. Funkčné obdobie členov správnej rady je trojročné.
3. Členom správnej rady môže byť len fyzická osoba, ktorá je bezúhonná a v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony.
4. Členom správnej rady môže byť aj správca.
5. Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.
6. Členom správnej rady nemôže byť osoba, ktorej sa poskytujú prostriedky fondu.
7. Členstvo v správnej rade je dobrovoľnou a neplatenou funkciou. Členom správnej rady patria náhrady preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie.
8. Členstvo v správnej rade zaniká:
a) smrťou,
b) uplynutím funkčného obdobia,
c) odstúpením,
d) odvolaním
9. Na uvoľnené miesto člena správnej rady musí byť správnou radou do 30 dní od uvoľnenia miesta menovaný zriaďovateľom nový člen na zvyšok funkčného obdobia.
10. Na čele správnej rady je predseda, ktorý je menovaný a odvolaný zriaďovateľom.
11. Predseda správnej rady zvoláva schôdzu správnej rady a predsedá jej, minimálne jedenkrát za 3 mesiace.
12. Správna rada je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na prijatie rozhodnutia je potrebný súhlas väčšiny prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov, má predseda správnej rady 2 hlasy.
13. Zo schôdze správnej rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorú fond uchováva po dobu minimálne päť rokov.

VII.
Dozorná rada
1. Dozorná rada je kontrolný orgán fondu.
2. Členov dozornej rady vymenúva a odvoláva zriaďovateľ.
3. Dozorná rada má troch členov. Funkčné obdobie členov dozornej rady je trojročné.
4. Členom dozornej rady môže byť len fyzická osoba, ktorá je bezúhonná a v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony.
5. Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.
6. Členom dozornej rady nemôže byť osoba, ktorej sa poskytujú prostriedky fondu.
7. Členstvo v dozornej rade je dobrovoľnou a neplatenou funkciou. Členom dozornej rady patria náhrady preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie.
8. Členstvo v dozornej rade zaniká:
e) smrťou,
f) uplynutím funkčného obdobia,
g) odstúpením,
h) odvolaním
9. Na uvoľnené miesto člena dozornej rady musí byť správnou radou do 30 dní od uvoľnenia miesta menovaný zriaďovateľom nový člen na zvyšok funkčného obdobia.
10. Na čele dozornej rady je predseda, ktorý je menovaný a odvolaný zriaďovateľom.
11. Predseda dozornej rady zvoláva schôdzu dozornej rady a predsedá jej, minimálne jedenkrát za šesť mesiacov.
12. Zo schôdze dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorú je povinná prerokovať správna rada.
13. Zápisnice z dozornej rady fond uchováva po dobu minimálne päť rokov.
14. Predseda dozornej rady, prípadne ním písomne poverený člen dozornej rady má právo sa zúčastniť na ktorejkoľvek schôdzi správnej rady s poradným hlasom. V prípade požiadania musia byť jeho názory a stanoviská bez akýchkoľvek zmien zaznamenané do zápisnice. Pravosť tohto zápisu potvrdzuje prítomný člen dozornej rady svojím podpisom.
15. Predseda dozornej rady, prípadne ním poverený člen dozornej rady je oprávnený nahliadnuť do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti fondu a kontrolovať, či účtovné záznamy sú vedené v súlade so skutočnosťou a či sa činnosť fondu uskutočňuje v súlade so záväznými predpismi, zriaďovacou zmluvou a štatútom.
16. Dozorná rada:
a) preskúmava ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o hospodárení a svoje vyjadrenia k nim predkladá správnej rade,
b) kontroluje vedenie účtovných kníh a iných dokladov najmenej dvakrát ročne,
c) upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie,
d) navrhuje zvolanie mimoriadnej schôdze správnej rady, ak si to vyžaduje dôležitý záujem fondu,

VIII.
Správca
1. Správca je štatutárnym orgánom fondu, ktorý riadi jeho činnosť a koná v jeho mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach fondu, ak nie sú zákonom, zriaďovacou zmluvou alebo štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov fondu.
2. Správcu volí a odvoláva správna rada.
3. Funkčné obdobie správcu je päťročné.
4. Voľba správcu sa vykoná v posledných 60 dňoch funkčného obdobia úradujúceho správcu. Ak sa funkcia správcu uvoľní pred uplynutím funkčného obdobia, voľba nového správcu sa uskutoční do 30 dní.
5. Správcom môže byť fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.
6. Funkcia správcu je nezlučiteľná s funkciou člena dozornej rady.
7. V prípade výnimočných situácií alebo okolností (smrť, choroba, hrubé porušenie povinností a iné), ktoré bránia správcovi z objektívnych či subjektívnych dôvodov neočakávane a dlhodobo (viac ako tridsať dní) vykonávať svoje povinnosti môže jeho funkciu dočasne vykonávať predseda správnej rady, prípadne ním navrhnutá osoba, ktorá spĺňa požiadavky na vykonávanie tejto funkcie a to na nevyhnutné obdobie, ktoré je potrebné k prípadnému zvoleniu nového správcu fondu (toto obdobie nesmie byť dlhšie ako šesťdesiat kalendárnych dní).
8. Správca je oprávnený zúčastňovať sa na rokovaniach správnej rady s poradným hlasom (ak nie je členom správnej rady v zmysle čl.VI. ods. 4.).
9. Správna rada odvolá správcu ak:
a) bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie správcu alebo za úmyselný trestný čin,
b) stratil spôsobilosť na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
c) o to sám požiada,
d) nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako pol roka,
e) neplní si povinnosti správcu a v určenej lehote neurobí nápravu ani po upozornení správnou radou.
9. Návrh na voľbu a odvolanie správcu môže podať každý člen správnej rady, zriaďovateľ' alebo člen dozornej rady.

IX.
Majetok fondu a jeho nadobúdanie
1. Majetok fondu tvorí vklad zriaďovateľa a ďalšie peňažné prostriedky, ktorými sú:
a) peňažné dary a príspevky od fyzických osôb alebo právnických osôb,
b) príjmy z verejných zbierok,
c) dedičstvo v peňažnej forme alebo príjem z predaja dedičstva získaného v inej forme,
d) príjmy z lotérií a iných podobných hier,
e) príjmy z organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských alebo športových akcií,
f) príjmy z predaja vlastnej literatúry podporujúcej účel fondu,
g) príjem z likvidačného zostatku iného fondu,
h) príjmy zo štátnych dlhopisov,
i) úroky z peňažných vkladov v bankách.
2. Majetkom fondu môžu byť aj hnuteľné a nehnuteľné veci potrebné na výkon správy fondu.
3. Príjmami fondu môžu byt aj dotácie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho fondu alebo z rozpočtu obce.

X.
Výdavky fondu
1. Výdavkami fondu sú:
a) výdavky na financovanie účelu fondu v súlade so štatútom fondu,
b) výdavky na správu fondu.
2. Výdavky fondu podľa odseku 1 písm. a) sa rozpočtujú podľa jednotlivých cieľov.
3. Výdavky na správu fondu podľa odseku 1 písm. b) zahŕňajú všetky výdavky fondu za účtovné obdobie súvisiace so správou fondu, výdavky na propagáciu účelu fondu a výdavky súvisiace s prevádzkou fondu vrátane mzdových prostriedkov a odmien vyplácaných zamestnancom fondu a náhrad výdavkov vyplácaných členom jeho orgánov, ktoré im vznikli pri výkone ich funkcií.
4. Výšku výdavkov fondu na správu určuje správna rada na každý účtovný rok, najviac pätnásť percent celkových výdavkov fondu za účtovné obdobie.
5. Výdavky na organizovanie aktivít zameraných na získanie peňažných prostriedkov na financovanie účelu fondu, výdavky za vykonaný audit, výdavky na zisťovanie spôsobu použitia prostriedkov fondu a úhrady za zverejnenie údajov zapisovaných do registra sa do tejto určenej výšky výdavkov na správu fondu nezapočítavajú.

XI.
Rozpočet fondu
1. Fond hospodári podľa schváleného rozpočtu.
2. Rozpočet fondu obsahuje všetky rozpočtované príjmy a výdavky fondu. Rozpočet fondu sa zostavuje a schvaľuje na príslušný kalendárny rok.
3. Návrh rozpočtu predkladá na schválenie správnej rade správca najneskôr mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje. Správna rada schváli rozpočet fondu najneskôr do 31. marca kalendárneho roka.

XII.
Určenie okruhu osôb, ktorým môžu byť poskytnuté prostriedky fondu
a označenie územia v rámci ktorého budú poskytované

1. Ak právnická osoba alebo fyzická osoba poskytne fondu dar alebo príspevok na konkrétny účel, správna rada je oprávnená rozhodnúť o ich použití na iný účel len s predchádzajúcim písomným súhlasom darcu.
2. Výnos z verejnej zbierky môže fond použiť iba na účel, na ktorý sa verejná zbierka usporiadala.
3. Správna rada a správca sú povinní dbať na to, aby prostriedky fondu boli použité na určený účel.
4. Správca je povinný vyžadovať od osoby, ktorej fond poskytol prostriedky, ich vrátenie, ak nebola splnená povinnosť určeného účelu.
5. Prostriedky fondu určené na financovanie všeobecne prospešného účelu sa nemôžu poskytnúť jeho zriaďovateľom, členom orgánov fondu a ich blízkym osobám a ani členom orgánov právnických osôb, ktoré poskytli fondu dar alebo príspevok.
6. Prostriedky fondu nesmú byť použité na podnikanie a na financovanie činnosti politických strán a politických hnutí, alebo na podporu osoby kandidujúcej na verejný úrad.
7. Osoba, ktorej fond poskytol prostriedky z rozpočtu fondu je povinná:
a) použiť prostriedky len na účel, na ktorý jej boli poskytnuté,
b) na požiadanie fondu do troch mesiacov preukázať, že prostriedky poskytnuté fondom použila na určený účel.
9. Fond je oprávnený požadovať od osoby, ktorej poskytol prostriedky, vrátenie prostriedkov alebo ich časti, ak nesplnila povinnosť podľa odst. 8 tohto článku.

XIII.
Výročná správa
1. Fond je povinný vypracovať výročnú správu za uplynulý kalendárny rok do 31. marca.
2. Výročná správa obsahuje:
a) prehľad činnosti vykonávaných v hodnotenom období s uvedením vzťahu k účelu fondu,
b) ročnú účtovnú závierku a vyhodnotenie základných údajov v nej zahrnutých,
c) prehľad o daroch a príspevkoch poskytnutých fondu,
d) prehľad príjmov podľa zdrojov a ich pôvodu,
e) stav majetku a záväzkov fondu k 31. decembru,
f) celkové výdavky v členení na výdavky podľa jednotlivých druhov činností fondu a osobitne výšku výdavkov na správu fondu,
g) zmeny vykonané v štatúte a v zložení orgánov, ku ktorým došlo v hodnotenom období,
h) ďalšie údaje, ktoré určí správna rada.
3. Výročná správa musí byt zverejnená v sídle fondu. Jeden výtlačok výročnej správy zasiela fond registračnému orgánu štátnej správy do 15. apríla.

XIV.
Zrušenie, majetkové vyrovnanie a zánik fondu
1. O zrušení, splynutí alebo rozdelení fondu rozhoduje zriaďovateľ.
2. Na zrušenie, splynutie a zánik fondu sa použijú ustanovenia § 12-14 zákona č. 147/1997 Z.z.
3. Likvidačný zostatok sa môže previesť len na inú nadáciu alebo fond, ktorých účel je podobný účelu fondu podľa tohto štatútu.
4. Podrobnosti o spôsobe vykonania likvidácie určí zriaďovateľ v rozhodnutí o zrušení fondu.

XV.
Záverečné ustanovenia
1. V právnej nespôsobilosti zriaďovateľa dlhšej ako šesť za sebou idúcich kalendárnych mesiacov prechádzajú všetky jeho oprávnenia na správnu radu fondu.
2. V prípade smrti zriaďovateľa prechádzajú všetky jeho oprávnenia na jeho zákonných dedičov.

 

 

 

 

v Bratislave dňa: zriaďovateľ
22.12.2006 Ing. Jozef Šolc

 

Štatút AHTF n.f. - StatutAHTFnf.pdf

REGISTER NEINVESTIČNÝCH FONDOV


Registrový úrad je krajský úrad príslušný podľa sídla fondu

Výpis z registra
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov fondu Fond pre antihurikánové technológie n. f. angl.názov Antihurricane Technology Fund n.f. skrátený názov AHTF n.f.
Sídlo fondu Čajakova 14, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
Štátny orgán Krajský úrad v Bratislave
IČO 37924729
Dátum vzniku 15.01.2007
Dátum zániku

Zriaďovatelia (Právnické osoby)
Právnické osoby pre daný neinvestičný fond nie sú zadané

Zriaďovatelia (Fyzické osoby)
Ing. Jozef ŠOLC, Fraňa Kráľa 33, 811 05 Bratislava, Slovenská republika

Štatutárny orgán: správca
Božena KONSWALDOVÁ, Pezinská 42, 901 01 Malacky, Slovenská republika Od: 28.06.2007 Do:

Účely fondu
Účelom neinvestičného fondu je združovanie finančných prostriedkov určených na plnenie všeobecne prospešného účelu v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia a ochrany zdravia:
- podporovaním výskumu, vývoja, testovania, propagácie technologických zariadení, postupov, patentov a projektov, ktoré sú potencionálne schopné zabrániť živelným katastrofám, ako aj znížiť ich veľkosť a ochraňovať tak ľudské životy a materiálne a kultúrne hodnoty.

Stránka bola vygenerovaná za 0.145 sekúnd. Je XHTML, CSS validná a spĺňa požiadavky AAA a 508.
All rights reserved to Antihurricane Technology Fund